2011

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Koçyiğit, Muharrem; Akpek, Elif; Güneş, Candemir; Şirin, Fatih (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Andersen Tawil sendromu kardiyak disritmi, periyodik paralizi ve gelişim deformiteleriyle karakterize olan nadir görülen genetik bir hastalıktır. Sendromda gözlenen kardiyak bulgular ventriküler aritmi (%84), uzun ...
 • Silav, Gökalp...[et.al] (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Pediatrik yüksek dereceli glial tümörler erişkinlerde ortaya çıkan eşdeğerlerine göre belirgin sitogenetik ve moleküler farklılıklar gösterirler. Adjuvan tedavilere verdikleri yanıtlar açısından da erişkin yüksek dereceli ...
 • Ertem, Metin; Özveri, Emel; Gök, Hakan (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Viral etkene bağlı olarak cinsel ilişkiyle geçen kondiloma akuminata hastalı- ğının tedavisinde çeşitli yöntemler bulunmasına rağmen özellikle dev kondilomlarda cerrahi eksizyon gerekmektedir. Olgumuzda anal kanal mukozasını ...
 • Altıntaş, Hande; Dikicioğlu Çetin, Emel; Çakmak, Hüseyin Özcan (Acıbadem Üniversitesi, 2011-07)
  Pilomatriksoma (Malherbe’nin kalsifiye epitelyoması), selim kalsifiye epitelyal tümördür. Kıl folikülü matriksinden köken alır. Çocuklarda baş boyun bölgesinde, soliter subkutan kitle şeklinde klinik verir. Ayırıcı tanıda ...
 • Bilgesoy, İrfan; Erdem, Ahmet Can; Şener, Nadir (Acıbadem Üniversitesi, 2011-07)
  Çocuk travmatik kalça çıkıkları düşük enerjili travmalarla gelişen seyrek görülen vakalardır. Redüksiyon süresi prognozu doğrudan etkiler. Yüksek enerjili bir travma ile gelişmiş ve geç redükte edilmiş bir vakanın ...
 • Arslan, Devrim Öz; Korkmaz, Gözde; Gözüaçık, Devrim (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Otofaji uzun ömürlü proteinlerin, organellerin ve sitoplazmik parçacıkların parçalanmasından sorumlu fizyolojik bir fenomendir. Otofaji, lizozomal parçalanmadan sonra hücresel geridönüşümü sağlar ve hücrenin açlık, ...
 • Akyar, Işın (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Tüm dünyada kütle spektrometri yöntemleri ekonomik olarak daha uygun ve günlük kullanılan ticari yöntemlerden daha hızlı olmaları nedeniyle daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Kütle spektrometrisinin gelecekte rutin klinik ...
 • Altıntaş, Hande; Çakmak, Hüseyin Özcan; Bilgili, Selçuk (Acıbadem Üniversitesi, 2011-07)
  Kondrodermatitis nodülaris helisis (Winkler Hastalığı), inflamatuar dejeneratif bir hastalıktır. Özellikle 50 yaş üzeri beyaz erkeklerde, heliks yerleşimli olarak görülür. Etiyolojisi kesin bilinmemekle birlikte oluşumunda ...
 • Oflezer, Ceyhan; Ateş, Metin; Bektaş, Gülfer; İrban, Arzu (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Amaç: Bu araştırma bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan işçilerin iş doyum düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla, tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışma Planı: Araştırmanın evrenini, bu hastanede ...
 • Tiftikçi, Arzu...[et.al] (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Amaç: Hepatoselüler kanser (HSK) kronik karaciğer hastalarında önemli mortalite nedenidir. Bu çalışmanın amacı sirotik hastalarda HSK taraması yapılırken 6 aylık alfa-feto protein (AFP) ve ultrasonografi (USG)’ye ek ...
 • Dikmen Yalınay, Pınar; Kaya, Dilaver (Acıbadem Üniversitesi, 2011-07)
  Kraniyal otonomik belirtiler (göz yaşarması, gözde kızarma, göz kapa- ğı ödemi, myozis, burunda tıkanıklık, burun akıntısı, yüzde ve alında terleme), trigeminal otonomik başağrılarının karakteristik özelliğidir, ancak ...
 • Şamlı, Murat; Doğulu, Çiğdem; Demirhan, Nevzat (Acıbadem Üniversitesi, 2011-07)
  Kliniğimize şiddetli sağ renal kolik benzeri lomber ağrı şikayeti ile başvuran, 40 yaşındaki erkek hastada hiperkoagülabilite sonucu gelişen parsiyel unilateral renal arter trombozu olgusu sunulmuştur. Kontrastsız spiral ...
 • Polat, Oğuz; Pakiş, Işıl (Acıbadem Üniversitesi, 2011-07)
  Dünya Tabipleri Birliği’nin 1992 yılındaki Genel Kurulu’nda tıbbi uygulama hatalarını “hekimin tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zarar” olarak ...
 • Yaman, Görkem; Akyar, Işın (Acıbadem Üniversitesi, 2011-07)
  Amaç: Rutin kan kültürü uygulamalarında farklı protokoller uyarınca 2 aerop şiş e ya da 1 aerop, 1 anaerop şişeden oluşan kan kültür setleri kullanılabilmektedir. Aerop kan kültür şişeleri ile birlikte anaerop kan kültür ...
 • Akbolat, Mahmut; Işık, Oğuz; Dede, Cemile; Çimen, Mesut (Acıbadem Üniversitesi, 2011-07)
  Amaç: Çalışma, sağlık çalışanlarının tıbbi atıklar konusunda eğitim alıp almadıklarını; eğitim almışlarsa ne tür eğitim aldıklarını ve tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi konusunda belirgin özelliklerini ...
 • Aydoğmuş, Seyit; Yılmaz, Kahraman Berkhan; Açıkel, Cengiz (Acıbadem Üniversitesi, 2011-04)
  Bir yıldır frontal baş ağrısı, burun tıkanıklığı, baş dönmesi ve görme bulanıklığı yakınmaları ile başvuran 35 yaşındaki erkek hastanın radyolojik incelemesinde frontal sinüsün orta ve sol tarafını tamamen dolduran ...
 • Norgaz, Tuğrul; Görgülü, Şevket; Şahingöz, Yusuf (Acıbadem Üniversitesi, 2011-04)
  Koroner arterlerin aorttan anormal kökenli olmaları tanısal ve klinik sorunlara yol açabilmektedir. Sunduğumuz olgu, sol ana koroneri olmayan ve sol ön inen arter, sirkumfleks arter ve sağ koroner arterin ayrı ostiumlarla ...
 • İğde, Murat; Canter, Halil İbrahim; Mavili, M. Evin (Acıbadem Üniversitesi, 2011-04)
  Giriş ve Amaç: Nasal kolümellanın konjenital aplazisi oldukça nadir görülen bir anomalidir. Deformite, kolümellanın burun ucundan filtrum tabanına kadar, alar kartilajları da içerecek şekilde izole yokluğu ile ...
 • Çalıkuşu, Züleyha; Sakallı, Hakan; Yılmaz, Bahattin; Mertsoylu, Hüseyin; Akçalı, Zafer; Özyılkan, Özgür (Acıbadem Üniversitesi, 2011-04)
  Amaç: Çalışmamızda, ileri evre küçük hücreli dışı akciğer karsinomlu hastalarda tedavi öncesi prognostik faktörlerin sağkalım üzerine etkilerini değerlendirmeyi amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Şubat 2004 - Aralık 2006 ...
 • Işık, Uğur; Kuter, Şebnem (Acıbadem Üniversitesi, 2011-04)
  Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) çocukluk çağında görülen, kızamık enfeksiyonuna bağlı gelişen progresif, nörodejeneratif bir hastalıktır. Prognozu oldukça kötüdür. Burada kranial MRG’si sıra dışı olan bir SSPE ...

View more