2011

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Koçyiğit, Muharrem; Akpek, Elif; Güneş, Candemir; Şirin, Fatih (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Andersen Tawil sendromu kardiyak disritmi, periyodik paralizi ve gelişim deformiteleriyle karakterize olan nadir görülen genetik bir hastalıktır. Sendromda gözlenen kardiyak bulgular ventriküler aritmi (%84), uzun ...
 • Silav, Gökalp...[et.al] (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Pediatrik yüksek dereceli glial tümörler erişkinlerde ortaya çıkan eşdeğerlerine göre belirgin sitogenetik ve moleküler farklılıklar gösterirler. Adjuvan tedavilere verdikleri yanıtlar açısından da erişkin yüksek dereceli ...
 • Ertem, Metin; Özveri, Emel; Gök, Hakan (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Viral etkene bağlı olarak cinsel ilişkiyle geçen kondiloma akuminata hastalı- ğının tedavisinde çeşitli yöntemler bulunmasına rağmen özellikle dev kondilomlarda cerrahi eksizyon gerekmektedir. Olgumuzda anal kanal mukozasını ...
 • Özkaya, Halit...[et.al] (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Gaucher hastalığı, retiküloendotelyal sistem (RES) hücreleri içinde glukozilseramid birikiminin neden olduğu, lizozomal glukoserobrosidaz enzim eksikliğine bağlı otosomal resesif geçişli bir depo hastalığıdır. Monosit ...
 • Kara, Pelin Özcan; Kara, Taylan; Gedik, Gonca Kara; Sarı, Oktay; İsmailoğlu, Murat (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Son yıllarda, PET/BT malignite düşünülen pulmoner ve mediastinal lezyonların tanısında sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak artmış F-18 FDG tutulumu gösteren, SUVmaks değerinin 2.5’ten fazla olduğu aspergilloz, tuberküloz, Wegener ...
 • Ezirganlı, Şeref; Kapdan, Arife; Erdoğan, Muharrem Şerif; Kırmalı, Ömer (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Dentoalveolar travma çocuklarda çok yaygın bir durumdur. Çocukların anterior dişlerindeki dental travma acil tedavi gerektirir. İntrüzyon, travmaya bağlı olarak dişin alveolar kemik içersinde apikal olarak yer değiştirmesidir. ...
 • Kara Gedik, Gonca; Kara, Taylan; Özcan Kara, Pelin; Sarı, Oktay (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Küçük hücreli akciğer kanseri tanısı almış 60 yaşındaki erkek hasta yeniden evrelenmek üzere FDG PET/BT istemiyle bölümümüze yönlendirildi. Kontrastlı toraks tomografisinde küçük hücreli akciğer kanserinin kitle etkisine ...
 • Altıntaş, Hande; Dikicioğlu Çetin, Emel; Çakmak, Hüseyin Özcan (Acıbadem Üniversitesi, 2011-07)
  Pilomatriksoma (Malherbe’nin kalsifiye epitelyoması), selim kalsifiye epitelyal tümördür. Kıl folikülü matriksinden köken alır. Çocuklarda baş boyun bölgesinde, soliter subkutan kitle şeklinde klinik verir. Ayırıcı tanıda ...
 • Yavaşoğlu, İrfan; Sargın, Gökhan; Kadıköylü, Gürhan; Bolaman, Ali Zahit (Acıbadem Üniversitesi, 2011-07)
  Çeşitli maligniteler, primer immün yetmezlik, HIV/AIDS, organ/kemik iliği nakli, kortikosteroid, immünsüpresif ajanlar ve bazı ilaçların kullanımı ba- ğışıklık sisteminin zayıflamasına yol açarak pnömosistis jiroveci ...
 • Bilgesoy, İrfan; Erdem, Ahmet Can; Şener, Nadir (Acıbadem Üniversitesi, 2011-07)
  Çocuk travmatik kalça çıkıkları düşük enerjili travmalarla gelişen seyrek görülen vakalardır. Redüksiyon süresi prognozu doğrudan etkiler. Yüksek enerjili bir travma ile gelişmiş ve geç redükte edilmiş bir vakanın ...
 • Arslan, Devrim Öz; Korkmaz, Gözde; Gözüaçık, Devrim (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Otofaji uzun ömürlü proteinlerin, organellerin ve sitoplazmik parçacıkların parçalanmasından sorumlu fizyolojik bir fenomendir. Otofaji, lizozomal parçalanmadan sonra hücresel geridönüşümü sağlar ve hücrenin açlık, ...
 • Bozkurt, Birkan; Yetişir, Fahri; Yıldırım, Murat Baki; Kılıç, Mehmet (Acıbadem Üniversitesi, 2011-07)
  İnce barsak tümörleri, gastrointestinal sistemin diğer tümörlerine göre oldukça nadirdir.İnce barsağın malign ve bening tümörleri sıklıkla duodenum yerleşimlidir. İnce barsağın en sık görülen malignitesi adenokarsinomlardır. ...
 • Akyar, Işın (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Tüm dünyada kütle spektrometri yöntemleri ekonomik olarak daha uygun ve günlük kullanılan ticari yöntemlerden daha hızlı olmaları nedeniyle daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Kütle spektrometrisinin gelecekte rutin klinik ...
 • Çelik, Sevim; Karaman, Dilek; Yanık, Fatma; Veren, Funda (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Amaç: Araştırma, Zonguldak İl Merkezi’ndeki üniversite ve devlet hastanelerinde çalışan yoğun bakım hemşirelerinin üriner sistem enfeksiyonlarını önlemek üzere üriner kateter kullanımına ilişkin bilgi durumlarını ...
 • Altıntaş, Hande; Çakmak, Hüseyin Özcan; Bilgili, Selçuk (Acıbadem Üniversitesi, 2011-07)
  Kondrodermatitis nodülaris helisis (Winkler Hastalığı), inflamatuar dejeneratif bir hastalıktır. Özellikle 50 yaş üzeri beyaz erkeklerde, heliks yerleşimli olarak görülür. Etiyolojisi kesin bilinmemekle birlikte oluşumunda ...
 • Oflezer, Ceyhan; Ateş, Metin; Bektaş, Gülfer; İrban, Arzu (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Amaç: Bu araştırma bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan işçilerin iş doyum düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla, tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışma Planı: Araştırmanın evrenini, bu hastanede ...
 • Özkırış, Mahmut (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Amaç: Septoplasti sonrası internal nazal splint ile merocel tampon kullanımının karşılaştırılması. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya izole septum deviasyonu nedeniyle septoplasti ameliyatı yapılan 197 hasta alındı. Ameliyat ...
 • Ayhan, Erkan; Ergelen, Mehmet; Uyarel, Hüseyin; Arslan, Yücesin (Acıbadem Üniversitesi, 2011-07)
  Kateterin indüklediği sol ana koroner arter diseksiyonu koroner kateterizasyonun nadir bir komplikasyonu olduğu halde işlemsel mortalitenin yaygın bir nedenidir. Acil koroner arter bypass operasyonu bu akut komplikasyonun ...
 • Tiftikçi, Arzu...[et.al] (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Amaç: Hepatoselüler kanser (HSK) kronik karaciğer hastalarında önemli mortalite nedenidir. Bu çalışmanın amacı sirotik hastalarda HSK taraması yapılırken 6 aylık alfa-feto protein (AFP) ve ultrasonografi (USG)’ye ek ...
 • Dikmen Yalınay, Pınar; Kaya, Dilaver (Acıbadem Üniversitesi, 2011-07)
  Kraniyal otonomik belirtiler (göz yaşarması, gözde kızarma, göz kapa- ğı ödemi, myozis, burunda tıkanıklık, burun akıntısı, yüzde ve alında terleme), trigeminal otonomik başağrılarının karakteristik özelliğidir, ancak ...

View more