2012

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Polat, Oğuz; Pakiş, Işıl (Acıbadem Üniversitesi, 2012-10)
  Mobbing işyerinde psikolojik taciz olarak tanımlanabilir. Mobbing davranışları çoğunlukla bilinen görünür davranışları kapsamamaktadır. Bu durum bir bireyin saygısız ve zarar verici davranışlara maruz kalmasıyla başlar. ...
 • Altınay, Serdar; Sav, Aydın; Yapıcıer, Özlem; Elmacı, İlhan (Acıbadem Üniversitesi, 2012-10)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı ependimomaların MIB-1 (aynı zamanda Ki-67 olarak bilinen) işaretleyicisi ile hem proliferatif aktivitesini belirlemek hem de p53 ve bcl-2 proteinlerinin immünohistokimyasal analizi ile ...
 • Şener, Nadir; Debre, Mürsel; Enercan, Meriç; Göğüş, Abdullah (Acıbadem Üniversitesi, 2012-07)
  Klinik ve radyolojik bulguları ile tırnak-patella sendromu tanısı alan 54 yaşında baba ve 24 ve 21 yaşlarında 2 oğlu patella ve patellar tendon yapıları, patellar oluk açıları ve diz fonksiyonları açısından değerlendirildi. ...
 • Işık, Uğur; Çelebi, Emel Çongar (Acıbadem Üniversitesi, 2012-07)
  L2 Hidroksiglutarik asidüri nadir rastlanan, otozomal resesif geçişli, metabolik bir hastalıktır. Hastalık zihinsel engellilik, ataksi, ekstrapiramidal bulgular ve nöbetler ile gider. Tanısı kranial MRG ve idrar organik ...
 • Özmen, Süay; Erişen, Levet (Acıbadem Üniversitesi, 2012-07)
  Eagle sendromu, uzamış stiloid çıkıntı veya kalsifiye stiloid ligaman, tekrarlayan boğaz ağrısı veya yabancı cisim hissi, boyun ağrısı, yutma güçlüğü veya yüz ağrısına yol açtığında oluşur. Ek olarak boyun ve boğaz ...
 • Altın, Ufuk; Bektaş, Gülfer; Antep, Zehra; İrban, Arzu (Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012-07)
  Günden güne hem kamu, hem de özel hastanelerin sayısı artmaktadır. Ulusal hastalara ait sabit bir pazar olması, sağlık sektöründe büyük bir rekabeti de beraberinde getirmektedir. Türkiye coğrafik konumu, iklimi, termal ...
 • Ergen, Mehmet; Ülman, Yeşim Işıl (Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012-07)
  Hukuk ve güvenlik hizmetinden sorumlu kurumlar yalan ifadenin, bilime dayalı kanıtlarla tespit edilebilirliği üzerine çalışmaları her zaman ilgiyle takip etmişlerdir. Poligrafiden günümüze yalanın tespiti için kullanılan ...
 • Çelik, Sevim...[et.al] (Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012-07)
  Amaç: Bu çalışma Zonguldak İl Merkezi’ndeki üniversite ve devlet hastanelerinde çalışan yoğun bakım hemşirelerinin fiziksel tespit kullanımına ilişkin bilgi, tutum ve uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla ...
 • Toraman, Fevzi...[et.al] (Acıbadem Üniversitesi, 2012-07)
  Amaç: Erişkin açık kalp cerrahisinde, NIRS yöntemiyle karaciğer ve böbrek dokusu oksijen saturasyonu (KSO2 ,BSO2) ölçümünün, sonuç parametreleri üzerine olan etkisinin araştırılması. Hastalar ve Yöntemler: Üniversitemiz ...
 • Ertan, Çağatay; Özeke, Özcan; Demir, Ahmet Duran (Acıbadem Üniversitesi, 2012-04)
  Koroner perforasyon, koroner arter hastalığının sıklıkla uygulanan tedavisi olan perkütan koroner girişimlerin, en korkulan ve hayatı tehdit edici komplikasyonlarından birisidir. Planlı elektif koroner girişim amaçlı ...
 • Coşar, C.Banu; Şener, A. Bozkurt (Acıbadem Üniversitesi, 2012-04)
  Pterjiyumun ilerlemesini önlemek amacıyla ultraviyole filtreli güneş gözlüğü ve şapka kullanımı önerilmekte ancak ilerlemeyi kesin önleyici tıbbi veya cerrahi bir teknik bulunmamaktadır. Sunduğumuz olguda; laser in situ ...
 • Buturak, Ali; Duygu, Egemen (Acıbadem Üniversitesi, 2012-04)
  Sol ventrikül psödoanevrizması, miyokard enfarktüsünün genellikle akut döneminde hemodinamik bozuklukla birlikte seyreden ciddi bir mekanik komplikasyonudur. Bu yazıda eski anterolateral miyokard infarktüsü sonrasında kronik ...
 • Yıldırım, Mustafa...[et.al] (Acıbadem Üniversitesi, 2012-04)
  Birçok organda bulunan nöroendokrin hücrelerden gelişen tümörlerler klinik seyir ve prognoz açısından birbirinden farklıdır. Bu hastaların %13’ünde tümörün primer odağı tespit edilememektedir. Nöroendokrin tümörler elektron ...
 • Halezeroğlu, Semih; Kara, Murat; Bavbek, Cengiz Tanju; Zeren, Emine Handan (Acıbadem Üniversitesi, 2012-04)
  Pulmoner blastomikozis, Blastomyces dermatitidis tarafından oluşturulan ve genellikle güç tanı konulabilen bir mantar enfeksiyonudur. Tanı mikroorganizmanın doku, balgam, eksuda veya kültürde direk olarak mikroskopik incelemesi ...
 • Tiftikçi, Arzu; Vardareli, Nesliar Eser (Acıbadem Üniversitesi, 2012-04)
  Kronik viral hepatitler karaciğerde hasar yapabildiği gibi, karaciğer dışı tutulumlarla da ilişkili olabilir. Bu durumların tedavisi semptomatik olabileceği gibi immunsupresif tedavi de gerekebilir. Bu yazıda sık görülen ...
 • Kara, Emrah; Nacar, Cevdet; Kan, Beki (Acıbadem Üniversitesi, 2012-04)
  Amaç: GNAI2 geninin 193 numaralı kodonunda bir hipofiz tümöründe ilk kez saptanmış olan bir mutasyonun polimorfizm olma olasılığının incelenmesi. Hastalar ve Yöntem: Kandan elde edilen DNA’lar GNAI2 geninin beşinci ...
 • Özcan, Ümit Aksoy; Ocak, Şükriye Firuze; Ratip, Siret (Acıbadem Üniversitesi, 2012-01)
  Osteopetrozis klinikte tekrarlayan kırıklarla seyreden ve jeneralize kemik dansite artımı, kemik içinde kemik görünümü ile tipik radyografik bulguları olan herediter bir kemik anomalisidir. Çalışmamızda nadir görülen bir ...
 • Şanal, Murat; Güner, Osman; Tümay, Volkan (Acıbadem Üniversitesi, 2012-01)
  Bu çalışmada anuler pankreas ve duodenal stenoz ile birlikte nonrotasyon anomalisi gösteren 35 haftalık ikiz gebelikten doğan 2350g kız çocuğu sunulmuştur. Anuler pankreas için yan yana duodeno-duodenostomi, duodenal stenoz ...
 • Işık, Uğur; Akgün, Yasemin; Peker, Selçuk; Özek, Memet (Acıbadem Üniversitesi, 2012-01)
  Pantotenat kinaz ile ilgili nörodejenerasyon (PKAN) çocukluk çağında başlayan ve hızla ilerleyen, nadir görülen, otozomal resesif bir hastalıktır. Etkili bir medikal tedavisi bulunmayıp, distoni için talamotomi ve ...
 • Yazar, Şükrü; Sağlam, İbrahim; Kılıç, Berna (Acıbadem Üniversitesi, 2012-01)
  Formik asit sanayide ve giderek artan oranda tarımda kullanılan bir organik asittir. Kuagulasyon nekrozu oluşturarak doku hasarı oluşturur. Formik asit yanıklarında asidoz, hemoliz, hemoglobinüri gibi sistemik toksisite ...

View more