Sayı 2

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Aydoğmuş, Seyit; Yılmaz, Kahraman Berkhan; Açıkel, Cengiz (Acıbadem Üniversitesi, 2011-04)
  Bir yıldır frontal baş ağrısı, burun tıkanıklığı, baş dönmesi ve görme bulanıklığı yakınmaları ile başvuran 35 yaşındaki erkek hastanın radyolojik incelemesinde frontal sinüsün orta ve sol tarafını tamamen dolduran ...
 • Özkaya, Halit...[et.al] (Acıbadem Üniversitesi, 2011-04)
  Ailesel hipobetalipoproteinemi (FHBL), kalıtsal apolipoprotein metabolizması bozukluğudur. Heterozigot ve homozigot formu mevcuttur. Heterozigot formuna 1/500 sıklıkta, homozigot formuna ise 1/1.000.000 sıklıkta rastlanır. ...
 • Gözüküçük, Ramazan; Çakıroğlu, Basri; Özaslan, Hakkı (Acıbadem Üniversitesi, 2010-04)
  Üroloji pratiğinde tanı amaçlı ultrasonografi eşliğinde transrektal prostat biyopsisi (TPB) sıkça kullanılmaktadır. Hastalarda ağrı, hematüri ve üriner infeksiyon gibi komplikasyonlar gelişebilmektedir. Kinolonlar, TPB ...
 • Erenel, Ayten Şentürk; Gönenç, İlknur Münevver; Köksal, Filiz Ünal; Vural, Gülşen (Acıbadem Üniversitesi, 2011-04)
  Günümüzde teknoloji hızla gelişmekte olup, hayatın her alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Teknolojinin yaygın olarak kullanılmasının bilgi paylaşımının artması, iletişimin kolaylaşması, bir işi kısa sürede ve ...
 • Norgaz, Tuğrul; Görgülü, Şevket; Şahingöz, Yusuf (Acıbadem Üniversitesi, 2011-04)
  Koroner arterlerin aorttan anormal kökenli olmaları tanısal ve klinik sorunlara yol açabilmektedir. Sunduğumuz olgu, sol ana koroneri olmayan ve sol ön inen arter, sirkumfleks arter ve sağ koroner arterin ayrı ostiumlarla ...
 • Çelik, Sevim (Acıbadem Üniversitesi, 2011-04)
  Hemşirelik bakımının amacı, hastanın fiziksel ve emosyonel rahatlığını ve desteğini sağlamaktır. Teknolojiye paralel olarak cerrahi hasta bakımı ve hemşirenin sorumlulukları değişmektedir. Bu makalenin amacı, cerrahi ...
 • İğde, Murat; Canter, Halil İbrahim; Mavili, M. Evin (Acıbadem Üniversitesi, 2011-04)
  Giriş ve Amaç: Nasal kolümellanın konjenital aplazisi oldukça nadir görülen bir anomalidir. Deformite, kolümellanın burun ucundan filtrum tabanına kadar, alar kartilajları da içerecek şekilde izole yokluğu ile ...
 • Çalıkuşu, Züleyha; Sakallı, Hakan; Yılmaz, Bahattin; Mertsoylu, Hüseyin; Akçalı, Zafer; Özyılkan, Özgür (Acıbadem Üniversitesi, 2011-04)
  Amaç: Çalışmamızda, ileri evre küçük hücreli dışı akciğer karsinomlu hastalarda tedavi öncesi prognostik faktörlerin sağkalım üzerine etkilerini değerlendirmeyi amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Şubat 2004 - Aralık 2006 ...
 • Işık, Uğur; Kuter, Şebnem (Acıbadem Üniversitesi, 2011-04)
  Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) çocukluk çağında görülen, kızamık enfeksiyonuna bağlı gelişen progresif, nörodejeneratif bir hastalıktır. Prognozu oldukça kötüdür. Burada kranial MRG’si sıra dışı olan bir SSPE ...
 • Ulus, İsmail Hakkı (Acıbadem Üniversitesi, 2011-04)
  Amaç: Elektrikle ya da yüksek potasyumla uzun süreli uyarılmanın sıçan striatal beyin dilimlerinde asetilkolin ve kolin metabolizmasına etkilerini belirlemek. Yöntemler: Striatal dilimler dinlenme durumunda, elektrikle ...
 • Ustalar Özgen, Zehra Serpil...[et.al] (Acıbadem Üniversitesi, 2011-04)
  Koanal atrezi, nazofarenks açıklığını sağlayan posterior koanannın unilateral veya bilateral olarak total obstrüksiyonudur. Yenidoğan döneminde acil müdahele ile düzeltilmesi gereken ve hava yolu obstruksiyonuna yol ...
 • Ayanoğlu Aksoy, Elif; Polat, Şenol; Serin, Gediz Murat; Öz, Ferhan; Kaytaz, Asım (Acıbadem Üniversitesi, 2011-04)
  Amaç: Prospektif olarak termal welding sistemi ve soğuk teknik diseksiyon ile tonsillektomi uygulanmış pediatrik olgularda postoperatif ağrının kar- şılaştırılması. Hastalar ve Yöntem: Bu çalışmaya prospektif olarak ...

View more