DSpace@Acibadem

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

 

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2008 yılında kurulan Acıbadem Üniversitesinin bilimsel yayın organıdır. Derginin amacı ülkemizde ve dünyada sağlık bilimleri ve özellikle de tıp alanında kaydedilen güncel gelişmeleri aktarmak, özgün bilimsel çalışmaların bilim dünyasına mal edilmesini sağlamak, aynı zamanda da olumlu ve olumsuz yönleriyle bu gelişmelerin tartışıldığı bilimsel bir forum yaratmaktır. Diğer taraftan, geleceğin sağlık ordusuna katılacak insan gücünün çağdaş yöntemlerle eğitilmesi ve en üst düzeyde bilgi ve beceri kazanmasını desteklemek amacıyla da dergide Tıp/Sağlık eğitimi başlığı altında bir bölüme yer ayrılmıştır

Bu bölüm içindeki alt bölümler

Güncel Gönderiler

 • Alptekin, İsmail Mücahit (Acıbadem Üniversitesi, 2017-04)
  nsan beslenmesinde büyük öneme sahip olan vitaminler vücutta önemli mekanizmalarda yer almaktadır. Bu vitaminler arasında, D vitamininin önemi giderek artmaktadır. Neredeyse tamamen güneş ışınları ile deride sentez edilen ...
 • Akcan, Esma; Polat, Sevinç (Acıbadem Üniversitesi, 2017-04)
  Tüm yenidoğanlar Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde (YYBÜ) ya da yaşamın ilk günlerinde ağrılı ve stresli giri- şimlere maruz kalırlar. Yenidoğan döneminde yaşanan ağrı, özellikle prematüre bebeklerde, olumsuz sonuçlara yol ...
 • Nacar, Emel (Acıbadem Üniversitesi, 2017-04)
  Günümüzde patoloji laboratuvar teknisyenleri ön lisans programlarından yetişmektedir. Ancak Avrupa Birliği’ne uyum çabası, yeni moleküler ve genetik yöntemler ve kanser vakalarındaki artış gibi etkenlerden dolayı artık ...
 • Demirkaya, Ahmet (Acıbadem Üniversitesi, 2017-04)
  Amaç: Bu çalışmada kliniğimzde sefalik ‘cut-down’ yöntemi kullanılarak yerleştirilen santral venöz port implantasyonunun cerrahi sonuçları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Mart 2014 - Mart 2017 tarihleri arasında, ...
 • Esen, M. Fevzi; Toprak, Dilek (Acıbadem Üniversitesi, 2017-04)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı; astım ve kardiyovasküler hastalıkların teşhisi açısından önemli olan yaş, cinsiyet, ikamet yeri, sigorta durumu ve mevsim gibi sosyo-demografik risk faktörlerinin öneminin tespit edilmesidir. Gereç ...
 • Çolak Okumuş, Dilek; Uğur, Esra (Acıbadem Üniversitesi, 2017-04)
  Amaç: Hemşirelerin bakım verirken terapötik ilişki kurabilmeleri, hastalarının fizyolojik ve duygusal gereksinimlerini karşılayabilmeleri için duygusal zeka düzeylerinin gelişmiş olması önemlidir. Bu çalışma hemşirelerin ...
 • Ceylan, Sibel Serap; Bolışık, Bahire (Acıbadem Üniversitesi, 2017-04)
  Amaç: Araştırmanın amacı yenidoğanın stresini değerlendirmede araştırmacıların ve klinisyenlerin kullanabilece- ği pratik bir ölçme aracı geliştirmektir. Çalışma Planı: Çalışma metodolojik bir araştırmadır. Araştırmaya ...
 • Kara, Fatih; Uçan, Sabriye; Güzel, Aysun (Acıbadem Üniversitesi, 2017-04)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı, ilk kez bebek sahibi olan babaların bebek bakımı konusundaki özgüvenlerini ve etkileyen faktörleri belirlemektir. Yöntem: Bu kesitsel araştırma bir ilçede yaşayan 120 baba ile Mart-Mayıs 2015 ...
 • Budak, Fatih (Acıbadem Üniversitesi, 2017-04)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı; klinik liderlik ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışmasını yaparak bu ölçeği ulusal ve uluslararası literatüre kazandırmak ve bundan sonra yapılacak olan klinik liderlik çalışmalarına ...
 • Pakiş, Işıl; Demir, Figen; Bektaş, Gülfer; Altın, Ufuk; Yıldırım, Sinan (Acıbadem Üniversitesi, 2017-04)
  Bu çalışmada kadına yönelik şiddete karşı bilgi ve farkındalık araştırılması ve sosyo demografik özelliklerin bilgi ve farkındalığa etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu tanımlayıcı çalışmada Türkiye’nin doğusundaki ...
 • Çıtlık Sarıtaş, Seyhan; Fırat, Hilal (Acıbadem Üniversitesi, 2017-04)
  Amaç: Araştırmanın amacı cerrahi yoğun bakım hemşirelerinin hastaların göz bakımı konusundaki bilgi ve uygulamalarını belirlemektir. Hastalar ve yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan araştırma bir kamu hastanesinin cerrahi ...
 • Ünal, Oğuz Kaan; Güner, Osman Serhat; Meriç, Mehmet (Acıbadem Üniversitesi, 2017-01)
  Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF), periyodik olarak ortaya çıkan ateş, karın ağrısı, poliserözit ve erezipel benzeri döküntü- lerle karakterize herediter geçişli bir hastalıktır. Akdeniz ve yakın Ortadoğu bölgesinden adını alan ...
 • Işık, Uğur; Kuter Yılancıoğlu, Şebnem; Eryılmaz, Sema; Canpolat, Cengiz (Acıbadem Üniversitesi, 2017-01)
  Diensefalik sendrom, daha çok erken çocukluk döneminde görülen, yaygın kilo kaybı ve cilt altı yağ dokusu kaybı, aşırı hareketlilik, öfori ve aşırı uyanıklık durumu ile karakterize bir sendromdur. Genellikle hipotalamik-optik ...
 • Eroğlu, Derya; Tekant, Gonca; Akhun, Nilay; Kapucuoğlu, Nilgün (Acıbadem Üniversitesi, 2017-01)
  Bu yazı, fetal over kisti olarak kabul edilen bir olgunun perinatal ve postnatal sonucunu tanımlamaktadır. 29. gebelik haftasında, rutin ultrasonografik incelemede abdomende mesanenin sol superolateral tarafında çapı ...
 • Çimen, Mesut; Deniz, Serkan (Acıbadem Üniversitesi, 2017-01)
  Sağlık hizmetlerinde verimliliğin sağlanması, kaynakların doğru kullanılması, değişkenliğin ve israfın önlenmesi, hasta memnuniyetinin yükseltilmesi ile ilgili bilimsel çalışmalara giderek daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. ...
 • Koçyiğit, Murat; Giran Öztekin, Safiye; Çakabay, Taliye; Serin Keskineğe, Bilge; Özdemir, Mustafa; Seden Tekke, Nihal; Üstün Bezgin, Selin (Acıbadem Üniversitesi, 2017-01)
  İnsanlar arası iletişim birçok yolla yapılabilmektedir. Bu iletişimde sözel dil veya beden dili kullanılabilir. Dil belirli kurallar ile düzene sokulan sözel bir iletişim sistemidir. Dilin kazanılması bireylerin duygu ve ...
 • Gün, İbrahim; Söyük, Selma (Acıbadem Üniversitesi, 2017-01)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı sağlık kuruluşlarında örgüt iklimi ve örgütsel güven düzeylerini belirlemek ve aradaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı türde kesitsel bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini ...
 • Çan, Özge; Çimen, Mesut; Özsarı, Haluk (Acıbadem Üniversitesi, 2017-01)
  Amaç: Tükenmişlik özellikle insan ilişkilerinin ağırlıklı olduğu çalışma alanlarında ve hizmet sektöründe sıklıkla görülmektedir. Hastanelerde hasta hizmetleri çalışanları tükenmişlik açısından riskli gruplardan biridir. ...
 • Evcili, Funda; Gölbaşı, Zehra (Acıbadem Üniversitesi, 2017-01)
  Amaç: Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin cinsellik ve cinsel sağlıkla ilişkili bilgi düzeylerini değerlendirmeyi sağlayacak bir ölçme aracı geliştirmek, geçerlik ve güvenirliğini belirlemektir. Yöntem: ...
 • Alp Yılmaz, Figen; Başer, Mürüvvet (Acıbadem Üniversitesi, 2017-01)
  Amaç: Bu araştırma öğrenci hemşireler ve klinik hemşirelerinin normal doğum yapan annelere doğum salonunda verdikleri hemşirelik bakımının anne memnuniyet düzeyine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: ...

Daha Fazla