2010

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Ökten, Eyüp Murat...[et.al]. (Acıbadem Üniversitesi, 2010-10)
  Kardiyak lenfoma çok nadir görülen ve ileri derecede agresif seyirli malignitedir. Erken tanı ve tedavi uygulaması prognozu belirleyen temel faktörlerdendir. Bu çalışmada kliniğimizde tedavi edilen sağ atrial yerleşimli ...
 • Aksoy, Elif; Serin, Gediz Murat; Ünal, Ömer Faruk (Acıbadem Üniversitesi, 2010-10)
  Tüberküloz yaygın olarak görülen enfeksiyöz bir hastalıktır. Nazofarinks; tüberkülozun yerleşimi açısından nadir bölgedir. Nazofaringeal tüberküloz semptom ve bulguları nazofarinks karsinomu ile ortak özellikler taşır. Bu ...
 • Kaya, Evrim Akça; Pakiş, Işıl; Özbay, Mehmet; Büyük, Yalçın; Küçük, Ceyhun (Acıbadem Üniversitesi, 2010-10)
  Dev hücreli myokardit genellikle çok ani gelişen, ölümcül seyreden, multinükleer dev hücreler, lenfohistiositik infiltrasyon ve miyosit nekrozu ile karekterize bir hastalıktır. Tanısı genellikle otopsi ile konulabilir. ...
 • Büyüklü, Fuat; Babakurban, Seda Türkoğlu; Çaylak, Berrin; Çakmak, Özcan (Acıbadem Üniversitesi, 2010-10)
  ‘Enflamatuar fibröz hiperplazi’ olarak da isimlendirilen ‘epulis fissuratum’ oral mukozanın hiperplastik lezyonları başlığı altında sınıflanan, oral mukozanın kronik irritasyonu sonucu oluşan ve klinik olarak spesifik ...
 • Akpek, Elif A. (Acıbadem Üniversitesi, 2010-10)
  Günümüzde kompleks kardiyak patolojileri olan bebeklerde sağkalım oranlarının arttığı görülmektedir. Bu sebeple, anestezistlerin kardiyak patolojileri olup non-kardiyak herhangi bir sebep ile ameliyat olacak bu hasta ...
 • Yılmaz, Kahraman Berkhan (Acıbadem Üniversitesi, 2010-10)
  Baş boyun bölgesindeki defektlerin onarımı için lokal flep kullanılmasının avantajları ve dezavantajları ele alınmaktadır. Acıbadem Sağlık Gurubu Hastaneleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi polikliniklerine ...
 • Özpınar, Aysel (Acıbadem Üniversitesi, 2010-10)
  İyot yetersizliği ve buna bağlı olarak ortaya çıkan subklinik hipotiroidizm tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Özellikle gebeler, laktasyondaki genç anneler ve yaşlı kadınlar, ...
 • Olgun, Nermin; Öntürk, Zehra Kan; Karabacak, Ükke; Aslan Eti, Fatma; Serbest, Şehriban (Acıbadem Üniversitesi, 2010-10)
  Bu araştırma, hedeflerinden birisi problem çözme becerilerini geliştirmek olan bir hemşirelik programında öğrencilerin problem çözme beceri düzeylerini belirlemek ve gelişimini izlemek amacıyla tanımlayıcı ve kohort ...
 • Demirel, L.Cem...[et.al]. (Acıbadem Üniversitesi, 2010-10)
  Randomize kontrollü çalışmamızın amacı luteal faz desteğinin başlamasında farklı zaman sürelerinin in vitro fertilizasyon (IVF) siklüslerinde klinik sonuçlar üzerine etkisini araştırmaktır. Ardışık 180 IVF siklüsünün ...
 • Tiftikçi, Arzu...[et.al] (Acıbadem Üniversitesi, 2010-07)
  Amaç: Helikobakter pilori (H.pilori) gastrotropik bir bakteridir. Sadece mide epitelinde kolonize olabilir. Mide içerisinde yerleşim yeri; varlığını test etmek istediğimiz zaman daha da önem taşır. Kronik yüzeysel H.pilori ...
 • Ulus, İsmail Hakkı (Acıbadem Üniversitesi, 2010-07)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı dopamin reseptör agonisti maddelerin sıçan striatal beyin dilimlerinden asetilkolin ve kolin salıverilmesine ve doku asetilkolin, kolin ve fosfolipid düzeylerine etkilerini incelemektir. Yöntemler: ...
 • Özkırış, Abdullah (Acıbadem Üniversitesi, 2010-07)
  Amaç: İdyopatik makula deliği (İMD) olan olgularda brilliant mavisi yardımı ile internal limitan membran (ILM) soyulmasının anatomik ve görsel sonuçlarının değerlendirilmesi. Metod: İdyopatik makula deliği nedeniyle PPV ...
 • Çalıkuşu, Züleyha..[et. al] (Acıbadem Üniversitesi, 2010-07)
  Penisin metastatik karsinomları nadir görülür. Penis metastazlarının %70’inde primer odak genitoüriner sistem olup daha az sıklıkla akciğer, kemik, deri ve rektum kaynaklı olgular da mevcuttur. Penis metastazı ...
 • Türk, Ali; Saygılı, Özlem; Örmeci, Tuğrul; Can, Ulaş; Yaylacı, Serpil (Acıbadem Üniversitesi, 2010-07)
  Abdominal lenfanjiomlar oldukça seyrek görülen kistik lezyonlar olup en sık ince barsak mezenterinde yerleşim gösterir. Asemptomatik olabileceği gibi akut ya da kronik karın ağrısı ve distansiyon gibi nonspesifik ...
 • Özkan, Burak; Coşkuner, Enis Rauf; Yalçın, Veli (Acıbadem Üniversitesi, 2010-07)
  Üreter taşları tedavisinde amaç; minimal invaziv yolla, tek seferde hastayı taşsız bırakacak şekilde maksimum başarıya ulaşmaktır. Bu nedenle ürolog, her vaka için çabuk ve yüksek başarı oranı ile birlikte düşük morbidite ...
 • Serin, Gediz Murat; Polat, Şenol; Çakmak, Özcan; Tanyeri, Hasan Murat (Acıbadem Üniversitesi, 2010-07)
  Plunging veya servikal ranula sublingual bezden kaynaklanan ve mylohyoid kası içinden uzanım gösteren nadir görülen bir mukus ekstravazasyon kistidir. Mukus doku planlarını ayırarak aşağı doğru iner ve sıklıkla submental veya ...
 • Çimen, Mesut (Acıbadem Üniversitesi, 2010-07)
  Sağlık hizmeti sunan organizasyonlar tıbbi kuruluşlar oldukları kadar ekonomik ve sosyal amaçları da olan yapılardır. Bu yapıların bilimsel ilkelerle yönetilmesi sağlık hizmetini alan, hizmeti sunan ve finansmanını ...
 • Uslu, Bahar; Arbak, Serap (Acıbadem Üniversitesi, 2010-07)
  Doku mühendisliği günümüzde ve gelecekte tıbbın en önemli tedavi stratejisini oluşturacaktır. Günümüzde rejeneratif tıpta süregelen araştırmaların çoğu doku mühendisliğinde biyomateryallerle oluşturulan destek ve ...
 • Yıldız, M. Erdem; Peker, Selçuk; Çizmeli, Olcay; Pamir, M. Necmettin (Acıbadem Üniversitesi, 2010-07)
  Dural arteriovenöz fistüller (DAVF) dural arterler ve venler veya sinüsler arasındaki anormal vasküler bağlantılardan oluşan lezyonlardır. Çok sayıda fistül içerebilmeleri ve venöz drenaj paternlerindeki değişiklikler ...
 • Akgün, Yasemin; Peker, Selçuk (Acıbadem Üniversitesi, 2010-07)
  Tremor çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Bazı tip tremorlarda medikal tedavinin yetersiz kaldığı hallerde cerrahi tedavi uygulanabilmektedir. Esansiyel tremor, Parkinson hastalığı tremoru, Holmes tremoru, Multipl ...

View more