Nüks Rektum Kanserinde İntraoperatif Radyoterapi

thumbnail.default.alt
Tarih
2019-10-01
Yazarlar
Bilgin, İsmail Ahmet
Aytaç, Erman
Erenler Bayraktar, İlknur
Şahin, Bilgehan
Atalar, Banu
Beşe, Nuran
Özyar, Enis
Baca, Bilgi
Hamzaoğlu, İsmail
Karahasanoğlu, Tayfun
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Dergi Adı
Özet
ÖZET Giriş: Lokal ileri ve nüks rektum kanserinde multimodal tedavi seçeneklerden biri olan intraoperatif radyoterapi (İORT), lokal kontrolü sağlamak için tercih edilebilir. Bu çalışmada nüks rektum kanseri nedeniyle radikal cerrahi ve intraoperatif radyoterapi uyguladığımız hastalar üzerindeki deneyimimizi sunmayı amaçladık. Metod: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Maslak Hastanesi’nde Kasım 2012 ve Aralık 2016 tarihleri ara sında nüks rektum kanseri nedeniyle radikal cerrahi ve İORT uygulanan hastaların klinik özellikleri ve ameliyat sonrası takipleri değerlendirildi. Bulgular: Çalışmamıza nüks rektum kanseri olan 8 hasta (4 kadın) dahil edildi. Tüm hastalarda nüks adenokarsinom mevcuttu. Hastaların ortanca yaş değeri 54.5 (33-67) ve vücut kitle indeksi 24.3 (19.6-32.5) kg/m2 idi. Rektum kanseri için yapılan ilk ameliyatların tümü sfinkter koruyucu rezeksiyondu. Nüks tümör nedeniyle 4 hastaya aşağı anterior rezeksiyon, 2 hastaya abdo minoperineal rezeksiyon, 2 hastaya da pelvisten kitle çıkarılması işlemi uygulandı. 5 hastaya R0, 2 hastaya R1 ve 1 hastaya R2 rezeksiyon yapıldı. Ameliyat sonrası erken dönem takiplerinde 2 hastada cerrahi yara enfeksiyonu gelişti. Ortanca hastanede kalış süresi 8 (4-10) gündü. Ortanca 35.5 (7-52) aylık takip süresince 4 hasta hastalıksız takip edilmektedir. İki hastada pelvik nüks gelişti. İki hasta eksitus oldu. Sonuç: Nüks rektum kanserinde intraoperatif radyoterapi, toksisite riskini azaltarak yüksek doz radyoterapi uygulayabilmemize olanak sağlayan ve bu yolla cerrahinin lokal kontrol üzerindeki etkinliğini artıran bir yöntemdir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
DOI Numarası