Son Dönem Böbrek Yetmezliği Uyum Ölçeği Türkçe Uyarlamasının Psikometrik Özellikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2019-10-01
Yazarlar
Ok, Elif
Kutlu, Fatma Yasemin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Dergi Adı
Özet
ÖZET Amaç: Bu araştırma Son Dönem Böbrek Yetmezliği Uyum Ölçeğinin (SDBY-UÖ) Türkçe dil eşdeğerliliğini sağlamak ve psi kometrik özelliklerini belirlemek amacı ile metodolojik yöntemle tanımlayıcı araştırma tipinde gerçekleştirildi. Yöntem: Ölçeğin Türkçe çevirisi ve geri çevirisi yapıldıktan sonra uzman görüşüne sunularak kapsam geçerliği sağlan dı. Araştırmanın örneklemini İstanbul’da özel bir hemodiyaliz (HD) merkezinde HD tedavisi alan 83 hasta oluşturdu, test- tekrar test korelasyon analizi 30 hasta ile gerçekleştirildi. Ölçeğin geçerliği; kapsam, yapı ve ölçütsel geçerlik ile, güvenilirliği ise test- tekrar test ve madde toplam puan korelasyon analizleri kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: SDBY-UÖ’nün kapsam geçerlik indeksi (CVI) 0,94 olarak belirlendi. Yapı ve ölçütsel geçerlik için hastala rın tıbbı kayıtlarından elde edilen veriler ile değerlendirme yapıldı. Ölçeğin test tekrar test korelasyon analizi 0,83 (p<0,001), madde toplam ölçek korelasyon analizi katsayılarının ise 0,48 ile 0,80 arasında değiştiği ve tüm maddeler ile toplam ölçek arasında pozitif yönde ilişki (P<0,05) olduğu saptandı. Sonuç: Araştırmanın sonuçları, SDBY-UÖ Türkçe Formunun, geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermiştir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
DOI Numarası