Hemşirelerin Duygusal Zeka Düzeylerinin Bakım Davranışlarına Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2017-02-02
Yazarlar
Çolak Okumuş, Dilek
Uğur, Esra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Dergi Adı
Özet
ÖZET Amaç: Hemşirelerin bakım verirken terapötik ilişki kurabilmeleri, hastalarının fizyolojik ve duygusal gereksinim lerini karşılayabilmeleri için duygusal zeka düzeylerinin gelişmiş olması önemlidir. Bu çalışma hemşirelerin duy gusal zeka düzeylerinin bakım davranışlarına etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Çalışma Planı: Tanımlayıcı araştırmanın örneklemini, bir üniversite hastanesi yataklı servislerinde çalışan 172 hemşire oluşturdu. Araştırmanın verileri Tanıtıcı Bilgi Formu, Bakım Davranışları Ölçeği – 24 ve Gözden Geçiril miş Schutte Duygusal Zeka Ölçeği ile elde edildi. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, student t testi, ANOVA, Tukey testi ve pearson korelasyon analizleri kullanıldı. Veriler %95 güven aralığında değerlendirildi. Bulgular: Bakım davranışları ölçeği genelinin ortalaması 5.17+0.49, duygusal zeka ölçeği genelinin ortalaması 146.3+14.67 olarak bulundu. Bakım davranışları ölçeği geneli ve alt boyutları ile duygusal zeka ölçeği ve alt bo yutları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi (p<0.05 ). Sonuç: Hemşirelere kendini tanıma ve duyguların yönetimine yönelik mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim verilmesi duy gusal zeka gelişimlerini destekleyecektir. Duygusal zeka gelişimi ise hasta bakım kalitesini arttırmaya fayda sağlar.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
DOI Numarası