Anaerop Kan Kültür Şişelerinin Rutin Kullanımının Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-07-01
Yazarlar
Akyar, Işın
Yaman, Görkem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Dergi Adı
Özet
ÖZET Amaç: Rutin kan kültürü uygulamalarında farklı protokoller uyarınca 2 ae rop şiş e ya da 1 aerop, 1 anaerop şişeden oluşan kan kültür setleri kullanıla bilmektedir. Aerop kan kültür şişeleri ile birlikte anaerop kan kültür şişeleri nin kullanıldığı kan kültür setlerinde fakültatif anaerop bakterilerin yalnız ca aerop şişelerin kullanıldığı kan kültürlerine göre daha iyi üredikleri gös terilmiştir. Kan kültürlerinde anaerop üremeleri saptayabilmek ve fakülta tif anaerop bakterilerin de saptanabilirliğinin arttırılması amacı ile anaerop kan kültür şişelerinin rutin kullanımının uygunluğu araştırılmıştır. Hastalar ve yöntem: Ağustos 2009 - Ağustos 2010 tarihleri arasında kuru mumuza ait 9 farklı hastaneden gönderilmiş olan 2398 hasta örneği (4796 şişe) 1 aerop ve 1anae rop kan kültür şişesinden oluşan kan kültür setlerine ekilerek BACTEC otomatize sistemi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmada tüm kan kültürlerinde pozitiflik oranı %29,6 olarak saptanmıştır. Tüm üremelerin 172’si (%24.3) yalnızca anaerop şişelerde, 310’u (%43.7) yalnızca aerop şişelerde, 227’si (%32) ise hem aerop hem de anaerop şişelerde saptanmıştır. Tüm üremelerin %63,8’ini Gram pozi tif koklar, %27,8’ini Gram negatif basiller, %0,4’ünü anaeroplar, %8,2’sini mantarlar oluşturmuştur. Bu mikroorganizmaların yalnızca anaerop şişe de üreme oranları Gram pozitif koklar için %26.1, Gram negatif basiller için %17.3, anaeroplar için %100, mantarlar için ise %3.4 olarak saptan mıştır. Sonuç: Bu veriler ışığında, kurumumuzda anaerop kan kültür şişelerinin ru tin laboratuvarda aerop şişelerle birlikte kullanılmalarının sürekliliği uygun bulunmuştur.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
DOI Numarası