Derlemeler

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 3 / 3
 • Öge
  Sağlık Yönetimi ve Sağlık Yönetim Eğitimi
  (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2010-07-01) Çimen, Mesut
  ÖZET Sağlık hizmeti sunan organizasyonlar tıbbi kuruluşlar oldukları kadar eko nomik ve sosyal amaçları da olan yapılardır. Bu yapıların bilimsel ilkelerle yönetilmesi sağlık hizmetini alan, hizmeti sunan ve finansmanını sağlayan kişi ve kurumlar için büyük önem taşımaktadır. Sağlık organizasyonlarının farklı yönetsel düzeyleri için gereksinim duyulan yöneticilerin eğitimi de aynı şekilde önemlidir. Bu çalışmada yönetim ve sağlık yönetimi kavramı ana hatlarıyla tanımlan maya çalışılmış, son dönemlerde giderek ön plana çıkan sağlık yönetim eği timinin tarihsel gelişimi kısaca incelenmiş ve sağlık yöneticiliği eğitimi için önerilerde bulunulmuştur.
 • Öge
  Doku Mühendisliğinde Kitozanın Kullanım Alanları
  (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2010-07-01) Uslu, Bahar; Arbak, Serap
  ÖZET Doku mühendisliği günümüzde ve gelecekte tıbbın en önemli tedavi strate jisini oluşturacaktır. Günümüzde rejeneratif tıpta süregelen araştırmaların çoğu doku mühendisliğinde biyomateryallerle oluşturulan destek ve yapı malzemesinin (scaffold) geliştirilmesi üzerinedir. Bir biyomateryal olan ki tozanın doğal bir polimer olması, gözenkli bir yapıya sahip oluşu, kimyasal modifikasyonlara uygunluğu, jel formunda kullanılabilirlik özelliği, biyou yumlu olması ve metabolitlerinin toksik olmaması; doku mühendisliğinde ilgi odağı olmuştur. Kitin ve kitozan türevi bileşiklerin, biyomateryal ola rak çok çeşitli alanlarda kullanıldığı bilinmektedir. Kitozan türevlerinin hüc re uyumlu oluşu ve lizozimler tarafından yıkılabilmesi bu alanda kullanımı nı oldukça arttırmaktadır. Yapılan çalışmalarda kitozanın in vitro kültür or tamlarında dokuların büyüme hızı ve doku tabakalanması üzerine olumlu bir etkisi olduğu gösterilmiştir. Kitozanın, dokuların matriks içeriğinde bu lunan glikozaminoglikanlara benzerliği nedeniyle bağ dokusu tamirinde ve organogeneziste oldukça uygun bir biyomateryal olduğu belirtilmektedir. In vivo çalışmalarda da kitozanın deri fibroblastlarında sayısal bir artışa ne den olduğu gösterilmiştir. Kitozanın membran formu değişik doku kültür lerinde hücre tutunması ve hücreye penetrasyonu üzerine olumlu bir etki ye sahiptir. Kitozanın doku mühendisliğindeki önemli derecedeki mitojenik aktivitesinin yüksek oranda deasetile olabilmesine bağlanmaktadır. Orga nik bir biyomateryal olan kitozanın güncelliğini önemli derecede koruması kuvvetli ölçüde şartlara gore değiştirilebilen formuna dayanmaktadır.
 • Öge
  Tremor Tedavisinde Cerrahi Girişimler
  (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2010-07-01) Akgün, Yasemin; Peker, Selçuk
  ÖZET Tremor çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Bazı tip tremorlarda medikal teda vinin yetersiz kaldığı hallerde cerrahi tedavi uygulanabilmektedir. Esansiyel tremor, Parkinson hastalığı tremoru, Holmes tremoru, Multipl skleroz tre moru cerrahi tedavinin uygulanabildiği bazı tremor tipleridir. Cerrahi teda vide radyofrekans talamotomi, talamik derin beyin stimulasyonu ve gam ma knife ile talamotomi uygulanabilen cerrahi yöntemlerdir. Esansiyel tre mor ve Parkinson hastalığına bağlı tremorda uzun dönemli başarı oranları yüksek iken diğer tip tremorlarda başarı oranı daha düşüktür. Günümüzde cerrahiye bağlı komplikasyon oranları da kabul edilebilir sınırlar içindedir.