Olgu Sunumları

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 4 / 4
 • Öge
  Kardiyak Lenfoma; Olgu Sunumu ve Derleme
  (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2010-10-01) Ökten, Eyüp Murat; Şenay, Şahin; Güllü, Ahmet Ümit; Öztürk, Ahmet; Toraman, Fevzi; Bavbek, Cengiz; Karaarslan, Ercan; Karabulut, Hasan; Bilgi, Selçuk; Alhan, Cem
  ÖZET Kardiyak lenfoma çok nadir görülen ve ileri derecede agresif seyirli maligni tedir. Erken tanı ve tedavi uygulaması prognozu belirleyen temel faktörler dendir. Bu çalışmada kliniğimizde tedavi edilen sağ atrial yerleşimli kitle ile karakterize diffüz büyük B hücreli lenfomalı bir olgu sunulmuş ve konu ile ilgili literatür derlenmiştir.
 • Öge
  Primer Nazofaringeal Tüberküloz
  (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2010-10-01) Aksoy, Elif; Serin, Gediz Murat; Ünal, Ömer Faruk
  ÖZET Tüberküloz yaygın olarak görülen enfeksiyöz bir hastalıktır. Nazofarinks; tüberkülozun yerleşimi açısından nadir bölgedir. Nazofaringeal tüberkü loz semptom ve bulguları nazofarinks karsinomu ile ortak özellikler ta şır. Bu sebeple tek taraflı işitme kaybı, servikal lenfadenopati, burun tı kanıklığı şikayetleri ile başvuran hastalarda nazofarinks endoskopik mu ayenesinde kitle saptanırsa tüberkülozun yaygın olduğu ülkelerde nazo faringeal tüberküloz ayırıcı tanıda bulundurulmalıdır ve nazofarinks MRG ve nazofarinks biyopsileri planlanmalıdır. Sağ kulakta 3 aydır işitme az lığı şikayeti olan 28 yaşında primer nazofaringeal tüberküloz olgusu su nulmaktadır.
 • Öge
  Dev Hücreli Miyokardite Bağlı Ani Ölüm
  (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2010-10-01) Kaya, Evrim Akça; Pakiş, Işıl; Özbay, Mehmet; Büyük, Yalçın; Küçük, Ceyhun
  ÖZET Dev hücreli myokardit genellikle çok ani gelişen, ölümcül seyreden, mul tinükleer dev hücreler, lenfohistiositik infiltrasyon ve miyosit nekrozu ile karekterize bir hastalıktır. Tanısı genellikle otopsi ile konulabilir. Çalışma da 35 yaşında, tenis oynarken ani ölen kadın olgu bildirilmektedir. Yapı lan otopside kalp 315gr. tartıldı. Sol ventrikül duvar kalınlığı 1,4 cm, sağ ventrikül duvar kalınlığı 0,1-0,3 cm ölçüldü. Her iki ventrikülde de papil ler kaslarda belirgin düzensizlik, fibrotik görünüm ve sol ventrikülde 4 cm çapında anevrizma izlendi. Her iki ventrikül myokard kesitlerinde de beyaz renkli yaygın fibrozis alanları içinde koyu renkli alacalı görünüm de alanlar izlendi. Myokard kesitlerinin mikroskobik incelemesinde geniş alanlarda kas liflerinin yerini alan bağ dokusu, yoğun lenfoplazmositer iltihabi hücre infiltrasyonu, multinükleer dev hücreler ve seyrek eozino fil polimorflar görüldü. Diğer iç organlarda hiperemi dışında mikroskobik bulgu saptanmadı. Bu bulgular eşliğinde olgu idiopatik dev hücreli myo kardit olarak değerlendirildi. Sonuç olarak, literatürde de oldukça nadir bildirilen dev hücreli myokardit olgusu, ani ölüm olgularında ayırıcı tanıya alınması gereken bir antite ola rak sunulmuştur.
 • Öge
  Epulis Fissuratum
  (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2010-10-01) Büyüklü, Fuat; Babakurban, Seda Türkoğlu; Çaylak, Berrin; Çakmak, Özcan
  ÖZET ‘Enflamatuar fibröz hiperplazi’ olarak da isimlendirilen ‘epulis fissuratum’ oral mukozanın hiperplastik lezyonları başlığı altında sınıflanan, oral mu kozanın kronik irritasyonu sonucu oluşan ve klinik olarak spesifik özellik leri olmayan lezyonlardır. Sıklıkla 5-7. dekatlarda, protez kullanımı sonu cu oluşmaktadırlar. Bu lezyonlar maksiller/mandibüler vestibül ya da alve oler köprünün lingual yüzünde hiperplastik doku katlantı dizileri olarak gö rülürler. Genellikle sert kıvamlı ve koyu kırmızı görünümdedirler, boyutla rı gelişim süresine ve travma derecesine bağlıdır. Malign dejenerasyon ris kinin gerçek oranları bilinmemektedir. Bu nedenle tedavisi irritasyonun or tadan kaldırılarak lezyonun eksize edilmesidir. Bu yazıda üst alveolar arkta kitle ile başvuran 76 yaşındaki bayan hasta sunuldu. Hastanın kitlesi eksize edildi, histopatolojik inceleme sonucu epulis fissuratum olarak rapor edildi. Bu olgu nedeniyle ‘epulis fissuratum’ literatür gözden geçirilerek tartışıldı.