Konjenital Kalp Hastalığı Olan Çocuklarda Non-Kardiyak Cerrahi Uygulamaları Sırasında Anestezi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-10-01
Yazarlar
Akpek, Elif A.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Dergi Adı
Özet
ÖZET Günümüzde kompleks kardiyak patolojileri olan bebeklerde sağkalım oranlarının arttığı görülmektedir. Bu sebeple, anestezistlerin kardiyak patolojileri olup non-kardiyak herhangi bir sebep ile ameliyat olacak bu hasta grubu ile karşılaşma oranları da gün geçtikçe artmaktadır. Non kardiyak cerrahi uygulamalar kardiyak tamirden önce veya sonra olabi lir, ancak düzeltilmiş konjenital kalp hastalığı durumlarında bile rezi düel problemlerin devam edebildiği bilinmektedir. Preoperatif değer lendirme kardiyak anatomi / patoloji bilgisini, cerrahi hikayenin öğre nilmesini, patofizyolojiyi anlamayı ve semptomların varlığı ile ciddiye tini incelemeyi kapsar. Konjenital kalp hastalıklarında varolan anato mik farklara rağmen anestezi yönetiminde temel hedef hastanın pre operatif durumu ve altta yatan kardiyak fizyolojisine göre oksijenasyo nunu ve ventriküler fonksiyonu optimize etmektir. Bu derlemede kon jenital kalp hastalığı olan çocukların non-kardiyak girişimleri sırasında ki perioperatif anestezik yaklaşımlarında dikkat edilmesi gereken özel likli durumlar özetlenmiştir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
DOI Numarası
Koleksiyonlar