Nadir Bir Olgu ve Hemşirelik Bakımı: Pulmoner Alveoler Proteinozis

thumbnail.default.alt
Tarih
2018-09-01
Yazarlar
Güngör, Tuğba
Uslu, Yasemin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Dergi Adı
Özet
ÖZET Pulmoner alveoler proteinozis (PAP), alveollerde lipoproteinoz materyal birikimi ile karakterize nadir görülen bir akciğer hastalığıdır. Hastalık ilk olarak 1958’de tanımlanmıştır. Literatüre 500 civarında olgu bildirilmiştir. En sık rastlanan semptomlar nefes darlığı, yorgunluk hissi ve kuru öksürüktür. Hastalığın konjenital, sekonder ve idiyopatik olmak üzere üç formu vardır. En sık %90 oranla idiyopatik formu görülmektedir. Hastalığın mortalitesi %10 civarındadır. Kronik bir hastalık grubuna giren pulmoner alveoler proteinozis, kişinin günlük yaşam aktivitelerinde değişikliği yol açabilmektedir. Takip ve tedavisi sırasında hemşirelik bakım uygulamaları ve hasta eğitimi önemli yer tutmaktadır. Hastalık uzun yıllar tedavi gerektirdiğinden tedavi ve bakımda profesyonel ekip birlikteliği önemli yer tutmaktadır. Hemşirenin rolleri olan tedavi, bakım ve eğitim verme bu hastalıkta önemli bir yer tutar. Bu açıdan bu vaka literatür için önemlidir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
DOI Numarası
Koleksiyonlar