Sağlık Çalışanlarının Tıbbi Atık Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-07-01
Yazarlar
Akbolat, Mahmut
Işık, Oğuz
Dede, Cemile
Çimen, Mesut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Dergi Adı
Özet
ÖZET Amaç: Çalışma, sağlık çalışanlarının tıbbi atıklar konusunda eğitim alıp al madıklarını; eğitim almışlarsa ne tür eğitim aldıklarını ve tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi konusunda belirgin özelliklerini ortaya koymaya yönelik tanımlayıcı bir araştırma olarak planlanmıştır Hastalar ve Yöntem: Çalışmanın evrenini Sakarya il merkezindeki kamu has tanelerinde görevli 1647 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Çalışmada tabaka lı rastgele örnekleme yöntemi kullanılmış olup; toplanan anketlerden 497’si analizlerde kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yazarlar tarafından ha zırlanan bir anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde faktör anali zi, tanımlayıcı istatistiksel yöntemler ve ANOVA testi kullanılmıştır. Ölçe ğin Cronbach Alpha katsayısı 0,824’dür. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Bulgular: Daha çok hizmet içi eğitim şeklinde olmak üzere çalışmaya ka tılan sağlık çalışanlarının %69,6’sı tıbbi atıklar konusunda eğitim almış tır. Sağlık çalışanları genel olarak kurumlarının bir atık planının bulundu ğu (%66,9), tıbbi atıklar için özel depolama alanlarının ayrıldığı (%73,5), tıbbi atıkların toplanmasından sorumlu özel personelin görevlendirildiği (%72,6) ve tıbbi atıklarla diğer atıkların karışmaması için renk ayrımı yapıl dığı (%81,5) konusunda bilgi sahibidirler. Ayrıca, tıbbi atıkların enfeksiyon oluşmasını engelleyecek şekilde toplanması ve görevlilere teslimi konusun da (4,48±0,633) üst düzeyde bilgisi bulunan sağlık çalışanları arasında; he kim ve hemşireler; önlisans ve lisansüstü seviyede eğitim alanlar ve klinik ve polikliniklerde görev yapanların bilgi ve davranışlarının diğer çalışanlardan daha üstün olduğu bulunmuştur. Sonuç: Tıbbi atıkların diğer atıklardan ayrı toplanması ve geri kazanabilir atık ların değerlendirilmesi sağlık kuruluşlarının ekonomik kayıp yaşamaması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması bakımından önemlidir. Bu kapsamda, çalı şanlar, hasta ve yakınları ve çevreye risk oluşturmadan hizmetlerin sürdürüle bilmesi için Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda gerekli tedbir lerin alınması ve verilen eğitimlerin sürdürülmesi önerilmektedir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
DOI Numarası