GNAI2 Geninde İki Aday Polimorfizm

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-04-01
Yazarlar
Kara, Emrah
Nacar, Cevdet
Kan, Beki
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Dergi Adı
Özet
ÖZET Amaç: GNAI2 geninin 193 numaralı kodonunda bir hipofiz tümöründe ilk kez saptanmış olan bir mutasyonun polimorfizm olma olasılığının incelen mesi. Hastalar ve Yöntem: Kandan elde edilen DNA’lar GNAI2 geninin beşinci ve altıncı eksonları ile aralarındaki intron bölgesini içerecek şekilde Polime raz Zincir Tepkimesi (PZT) ile çoğaltıldı. PZT ürünleri Tek Sarmal Konformas yon Polimorfizmi (SSCP) yöntemiyle mutasyon belirleme (MDE) ve poliakri lamit jellerinde incelendi. Seçilen bazı örneklerin otomatik DNA analizi ger çekleştirildi. Bulgular: SSCP analizinde farklı örnekçe belirlenen iki örneğin otomatik DNA dizi analizlerinde, 193 numaralı kodonda mutasyon olmadığı ancak GNAI2 geninin beşinci ve altincı eksonları arasındaki intron bölgesinde bir C/T (C20151) değişikliğinin olduğu saptandı. Sonuç: Bulgularımız GNAI2 geninin 193 numaralı kodonunda daha önce be lirlenen değişikliğin polimorfizm olma olasılığını desteklememektedir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
DOI Numarası