Araştırma Makaleleri

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 2 / 2
 • Öge
  Ultrastructure of the Natal and Primary Teeth
  (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2016-03-01) Çalışkan Ak, Esin; Arbak, Serap; Akyüz, Serap; Doğan, Burcu; Pişiriciler, Rabia
  Abstract Aim: The teeth present in the oral cavity at birth are known as natal teeth and their etiology is still unknown. In this study, we aimed to compare the morphologic structures of natal and primary teeth at the ultra structural level using transmission electron microscope (TEM). Material and Methods: We investigated a natal tooth of a fourteen-day-old newborn baby. It was extracted due to the hypermobility with a risk of aspiration. As a control, a healthy primary incisor tooth was extracted from another child due to the physiologic root resorption. Immediately after extraction, both teeth were fixed in 10% formalin solution and decalcified by immersion in ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) solution. Following routine TEM preparation process, teeth were embedded in Epon 812. Results: Histologically, structures of enamel prism and dentin tubules were different in the natal tooth compared to the primary tooth. Light microscopic (LM) and TEM investigations of the primary tooth showed prominent crystal structures in the enamel prism and regular organization in both enamel and dentin. LM and TEM investigations of the natal tooth revealed an irregular enamel prism in the hypoplastic enamel, vacuolization in the interprismatic enamel and an irregular organization in the dentin tubules. Conclusion: We conclude that the structural differences of the enamel and dentin in the natal tooth might be a result of incomplete maturation.
 • Öge
  Serviks Kanserli Hastalarda PET/BT Tetkikinde Primer Tümörün FDG Tutulum Derecesi ile Lenf Nodu Metastazı Arasındaki İlişki
  (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2016-03-01) Uğurluer, Gamze; Atalar, Banu; Saran İkizler, Hayriye Aslı; Sözer, Nihat; Kibar, Mustafa; Serin, Meltem; Özyar, Enis
  Özet Amaç: Bu çalışmada, serviks kanserli hastalarda Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET/BT) tetkikinde primer tümörün FDG tutulum derecesi ile lenf nodu metastazı arasındaki ilişkinin saptanması amaçlandı. Gereç ve yöntem: Tedavi öncesi evreleme amacıyla PET/BT tetkiki yapılan 103 hasta çalışmaya dahil edildi. Primer tümörün mak simum standart uptake (SUVmaks) değeri, PET/BT tetkikinde ölçülen maksimum tümör çapı, pelvik ve paraaortik lenf nodlarında FDG tutulumu olup olmadığı ve FDG tutulumu olan lenf nodlarında SUVmaks değerleri her hasta için kaydedildi. SUVmaks değer lerinin lenf nodu metastazı ile ilişkisi araştırıldı. İstatistiksel analiz SPSS programı ile yapıldı. Bulgular: Ortanca yaş 56 idi (31-91 arası). SUVmaks ortalama değerleri primer tümör için 14,3±6,3 (3,9-34,2 arası) ve lenf nod ları için 8,6±3,9 (2,8-19,3 arası) idi. Lenf nodu tutulumu olan ve olmayan hastalarda SUVmaks ortalama değerleri sırasıyla 15,9 (4,1-34,2 arası) ve 11,9 (3,9-25,5 arası) idi (p <0,05). Medyan SUVmaks değerine (13,9) göre düşük ve yüksek olarak sınıflandırı lan gruplarda ortalama değerler sırasıyla 9,3 (3,9-13,4 arası) ve 18,9 (13,9-34,2 arası) idi. Düşük SUVmaks grubunda hastaların %46’sında, yüksek SUVmaks grubunda %70’inde lenf nodu tutulumu vardı (p <0,05). Tümör çapı ≤4 cm ve >4 cm olan hastalarda SUVmaks ortalama değerleri 13,1 (5,5-25,5 arası) ve 17,1 (7,7-34,2 arası) idi. Tümör çapı ≤4 cm olan hastaların %42’sinde ve >4 cm olan hastaların %66’sında lenf nodu tutulumu vardı. SUVmaks değerleri ve lenf nodu FDG tutulumu açısından iki grup arasın daki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p <0,05). Sonuç: Serviks kanserli hastalarda primer tümörde yüksek SUVmaks değerleri lenf nodu metastazı açısından yüksek riski göstere bilir ve hastaların prognozunu ve tedavi yaklaşımının seçilmesini etkileyebilir.