Araştırma Makaleleri

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 4 / 4
 • Öge
  PedsQL Sağlık Bakımı Ebeveyn Memnuniyet Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
  (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2012-01-01) Ulus, Bahire; Kublay, Gülümser
  ÖZET Amaç: Bu araştırma, “PedsQL Sağlık Bakımı Memnuniyet Ölçeği”nin geçerlik ve güvenirliğinin yapılması amacı ile planlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma metodolojik niteliktedir. Araştırmanın verileri J.W.Varni’nin geliştirdiği “PedsQL Sağlık Bakımı Memnuniyet Ölçeği” ile top lanmıştır. Çalışma bir üniversitenin çocuk hastanesi kliniklerinden hizmet alan toplam 420 ebeveyn ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştır macının geliştirdiği Genel Bilgi Formu ve “PedsQL Sağlık Bakımı Memnuni yet Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler ebeveynlerle yüz yüze görüşülerek araştır macı tarafından toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde faktör anali zi, Kruskal Wallis varyans analizi, Cronbach’s alpha iç tutarlık testi, yüzde lik ve gruplar arası farkın önemlilik testi, Mann-Whitney U testi testi kul lanılmıştır. Bulgular: Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, “PedsQL Sağlık Ba kımı Memnuniyet Ölçeği”nin çocuk hastanesinden hizmet alan ebeveynle rin memnuniyet durumlarını ölçmede Türk toplumu için geçerli ve güveni lir olduğu belirlenmiştir (a =.93). Ebeveynlerin aldıkları hizmetlerden ge nel memnuniyetin yeterli düzeyde olduğu, ancak duygusal destek alabilme, iletişim ve bilgilendirme alanlarında memnuniyet düzeylerinin düşük oldu ğu belirlenmiştir. Sonuç: ”PedsQL Sağlık Bakımı Memnuniyet Ölçeği”nin çocuğu hastanede yatan ebeveynlerin memnuniyet durumlarını değerlendirmede kullanımı na yönelik önerilerde bulunulmuştur.
 • Öge
  İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Tanısında İdrar Akım Sitometrisi ve İdrar Kültürü Sonuçları Arasındaki İlişkiler
  (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2012-01-01) Akyar, Işık; Serteser, Mustafa; Güldamlar, Gülçin; Kocagöz, Sesin; Kocagöz, Tanıl; Ünsal, İbrahim
  Özet Amaç: İdrar yolu enfeksiyonlarının tanısında altın standart yöntem kül türdür. Bununla birlikte, erken ve uygun tedaviye başlamak için kısa süre de sonuç veren bir teste gerek duyulmaktadır. İdrar akım sitometrisinden bu konuda bilgi verici bir test olarak yararlanılabilir. Biz de çalışmamız da idrar yolu enfeksiyonlarında hızlı tanıya yardımcı olması açısından id rar akım sitometrisi ile kültür sonuçları arasındaki ilişkiyi incelemeyi he defledik. Gereç ve yöntemler: Hastaneye başvuran toplam 3418 hastanın idrar örnek lerinde UF-100 akım sitometrisi (Sysmex Corporation, Japan) ile bakteri ve lökosit incelenmiştir. UF- 100 ile elde edilen sonuçlar örneklerin kültürle ri ile karşılaştırılmıştır. Üreme saptanan kültürlerdeki mikroorganizmala rın tanımlanması ve antibiyotik duyarlılıkları Phoenix (Becton Dickinson, U.S.A.) ile çalışılmıştır. Bulgular: 3418 idrar kültürünün 739’u (% 22) pozitif olarak saptanmıştır. Akım sitometrisinde kültür ile en iyi uyumluluk gösteren eşik değeri bak teriler için 3000/μL (duyarlılık = % 19,37; özgüllük = % 97,76) ve lökosit ler için de 21/μL (duyarlılık = % 57,65; özgüllük = % 85,99) olarak saptan mıştır. Sonuç: Kısa sürede sonuçlanan bir teste gereksinim olmakla birlikte bu amaçla denenen UF-100 akım sitometrisinin kullanımı idrar kültür sonuç ları hakkında tam olarak fikir vermemektedir. İdrar akım sitometrisinde lökosit sayımı bakteri sayımı yapılmasına kıyasla daha güvenilir sonuç lar vermektedir. İdrar analizinin idrar akım sitometrisi kullanılarak yapıl ması zaman kazanılmasını sağlamakta ve bakteriyolojik kültür sonuçla rının elde edilmesi öncesinde hekimlere güvenilir bir lökosit sayım bilgi si vermektedir.
 • Öge
  Hastane Hizmetleri Hakkında Sağlık Çalışanlarının Algıları ile Hastaların Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması
  (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2012-01-01) Gür, Ümit Hüda; Ateş, Ümit; Bektaş, Gülfer; İrban, Arzu
  ÖZET Amaç: Sağlık hizmetlerinin kalitesi ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınma dü zeylerinin de bir göstergesidir. Bu kapsamda standartlara uygun tanı, teda vi ve bakım hizmetlerinin, hastaların ihtiyaç ve beklentilerine cevap vere cek şekilde kaliteli ve hızlı şekilde sunulması gerekmektedir. Sağlık çalışan ları ile hastalar arasındaki etkileşim de sağlık hizmeti kalitesini doğrudan etkileyebilmektedir. Bu çalışmada, sağlık çalışanlarının hizmet algıları ile hastaların aldıkları sağlık hizmetini değerlendirmeleri arasında ilişki olup olmadığı bir saha araştırması ile incelenmiştir. Çalışma Planı: Hastane etik kurulu ve yönetiminden izin alınarak sağlık çalı şanları ve hastalardan oluşan örneklem grubuna anket uygulanarak araştır ma verileri toplanmıştır. Hasta grubu ayaktan ve yatarak tedavi gören has talar olarak iki ayrı grupta incelenmiştir. Bulgular: Ayaktan tedavi gören hastaların aldıkları hizmeti değerlendirme lerinin, doktorların verdikleri sağlık hizmet algılarından daha olumsuz ol duğu ortaya çıkmıştır. Yatarak tedavi gören hastaların aldıkları hizmeti de ğerlendirmeleri ise, sağlık çalışanlarının (doktorlar ve hemşireler) hizmet algıları ile benzer olduğu görülmüştür. Sonuç: Hastaların aldıkları sağlık hizmetlerini değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelerin sonucunda sağlık çalışanlarına da verdikleri hizmet lerin hastalar tarafından nasıl değerlendirildiği ile ilgili geri bildirim ya pılması, sunulan sağlık hizmetleri konusunda daha özenli olunmasını sağlayarak kaliteli sağlık hizmeti sunumunun gerçekleştirilmesine ola nak sağlayacaktır.
 • Öge
  Özel Bakım Merkezinde Çalışan Personelin Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma
  (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2012-01-01) Çimen, Mesut; Şahin, Bayram; Akbolat, Mahmut; Işık, Oğuz
  ÖZET Amaç: Bir Özel Bakım Merkezi çalışanlarının tükenmişlik ve iş doyum düzey lerinin, bazı sosyo-demografik özellikler ve iş ile ilgili değişkenlere göre in celenmesi, tükenmişlik ve iş doyumu arasındaki ilişkinin yönü ve derecesi nin belirlenmesi amaçlanmıştır. Hastalar ve Yöntem: Çalışma Mart 2009 tarihinde İstanbul’da bulunan ka muya ait bir özel bakım merkezinde yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve İş Doyumu Ölçeği’nden oluşan bir anket kul lanılmıştır. Çalışmada toplam 83 çalışana anket dağıtılmış, ancak dönüşü sağlanabilen 74 (%75.9) anket analizlerde kullanılmıştır. Verilerin analizin de tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, Kruskal-Wallis Testi, Mann-Whitney U Testi, Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi kullanılmıştır. Ölçeklerin iç tu tarlığını test etmek için Cronbach Alpha katsayısından yararlanılmıştır. So nuçlar %95’lik güven aralığında, p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendi rilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan Özel Bakımevi çalışanlarının tükenmişlik ve iş doyumu değerleri çok yüksek bulunmamıştır. Çalışanların cinsiyet, yaş ve görevleri ile tükenmişlik; cinsiyet, eğitim durumu ve görevleri ile iş doyu mu alt boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamakta dır. Kadın çalışanların tükenmişlik düzeyleri erkeklerden daha yüksek olma sına karşılık, iş doyumu açısından erkekler daha olumlu durumdadır. Tüken mişlik alt boyutlarından yalnızca duygusal tükenmişlik, iş doyumunun be lirlenmesinde etkilidir. Kişisel başarı ve ücret boyutları dışında, tükenmiş lik ölçeğinin alt boyutları ile iş doyumu ölçeğinin alt boyutları arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Sonuç: Doğrudan hasta, yaşlı veya bakıma muhtaç insanlara hizmet verme nin güçlüğü dikkate alınarak, sağlık çalışanlarına uygun çalışma koşulları ve sosyal imkanlar sunmak yoluyla, iş doyumu düzeylerini artırıcı, tükenmiş lik düzeylerini azaltıcı yönetsel önlemlerin alınmasının uygun olacağı de ğerlendirilmiştir.