İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Tanısında İdrar Akım Sitometrisi ve İdrar Kültürü Sonuçları Arasındaki İlişkiler

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-01-01
Yazarlar
Akyar, Işık
Serteser, Mustafa
Güldamlar, Gülçin
Kocagöz, Sesin
Kocagöz, Tanıl
Ünsal, İbrahim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Dergi Adı
Özet
Özet Amaç: İdrar yolu enfeksiyonlarının tanısında altın standart yöntem kül türdür. Bununla birlikte, erken ve uygun tedaviye başlamak için kısa süre de sonuç veren bir teste gerek duyulmaktadır. İdrar akım sitometrisinden bu konuda bilgi verici bir test olarak yararlanılabilir. Biz de çalışmamız da idrar yolu enfeksiyonlarında hızlı tanıya yardımcı olması açısından id rar akım sitometrisi ile kültür sonuçları arasındaki ilişkiyi incelemeyi he defledik. Gereç ve yöntemler: Hastaneye başvuran toplam 3418 hastanın idrar örnek lerinde UF-100 akım sitometrisi (Sysmex Corporation, Japan) ile bakteri ve lökosit incelenmiştir. UF- 100 ile elde edilen sonuçlar örneklerin kültürle ri ile karşılaştırılmıştır. Üreme saptanan kültürlerdeki mikroorganizmala rın tanımlanması ve antibiyotik duyarlılıkları Phoenix (Becton Dickinson, U.S.A.) ile çalışılmıştır. Bulgular: 3418 idrar kültürünün 739’u (% 22) pozitif olarak saptanmıştır. Akım sitometrisinde kültür ile en iyi uyumluluk gösteren eşik değeri bak teriler için 3000/μL (duyarlılık = % 19,37; özgüllük = % 97,76) ve lökosit ler için de 21/μL (duyarlılık = % 57,65; özgüllük = % 85,99) olarak saptan mıştır. Sonuç: Kısa sürede sonuçlanan bir teste gereksinim olmakla birlikte bu amaçla denenen UF-100 akım sitometrisinin kullanımı idrar kültür sonuç ları hakkında tam olarak fikir vermemektedir. İdrar akım sitometrisinde lökosit sayımı bakteri sayımı yapılmasına kıyasla daha güvenilir sonuç lar vermektedir. İdrar analizinin idrar akım sitometrisi kullanılarak yapıl ması zaman kazanılmasını sağlamakta ve bakteriyolojik kültür sonuçla rının elde edilmesi öncesinde hekimlere güvenilir bir lökosit sayım bilgi si vermektedir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
DOI Numarası